Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, zgodnie z art.13 i 14 niniejszego rozporządzenia, które przetwarzamy:

 

1.[dane administratora danych] Almeva Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2, tel: +48 32 475 71 04, pl@almeva.eu

 

2.[cele i podstawy przetwarzania danych oraz podstawa prawna] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

  • w celu wykonania Umów Sprzedaży lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Almeva Poland Sp. z o. o. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie ustaw podatkowych i rachunkowych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Almeva Poland Sp. z o.o . (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3.[kategoria odnośnych danych] Almeva Poland Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Klientów w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu zamawiającego oraz dostawy, gdy jest to konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży.

 

4.[odbiorcy danych] Almeva Poland Sp. z o. o. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Almeva Poland Sp. z o. o. usługi księgowe, prawne, kurierskie oraz podmiotom grupy Almeva. Powierzenie danych tym podmiotom odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych, a Almeva Poland Sp. z o. o. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta.

 

5.[okres przechowywania danych] Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi).

 

6.[prawa osoby, której dane są przetwarzane] Klientowi przysługuje prawo do żądania od Almeva Poland Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 1) kontakt e-mailowy pod adresem: zapytania@almeva.pl, 2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2.

 

7.[skarga na przetwarzanie] Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Almeva Poland Sp. z o. o. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

8.[źródło pochodzenia danych] Przetwarzane dane osobowe zostały przekazane przez klienta podczas składania zapytania, zamówienia, podpisywaniu umowy o współpracy lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych (CEDG, KRS).