Aktualności

Aktualności

Drodzy Klienci,

w nadchodzącym roku nasza firma będzie brała udział w kolejnej edycji międzynarodowych targów branżowych ISH we Frankfurcie.

Termin: 11. - 15. 3. 2019

Hala 11.1, stoisko E17

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, zgodnie z art.13 i 14 niniejszego rozporządzenia, które przetwarzamy:

 

1.[dane administratora danych] Almeva Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2, tel: +48 32 475 71 04, pl@almeva.eu

 

2.[cele i podstawy przetwarzania danych oraz podstawa prawna] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

  • w celu wykonania Umów Sprzedaży lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Almeva Poland Sp. z o. o. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie ustaw podatkowych i rachunkowych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Almeva Poland Sp. z o.o . (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3.[kategoria odnośnych danych] Almeva Poland Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Klientów w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu zamawiającego oraz dostawy, gdy jest to konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży.

 

4.[odbiorcy danych] Almeva Poland Sp. z o. o. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Almeva Poland Sp. z o. o. usługi księgowe, prawne, kurierskie oraz podmiotom grupy Almeva. Powierzenie danych tym podmiotom odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych, a Almeva Poland Sp. z o. o. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta.

 

5.[okres przechowywania danych] Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi).

 

6.[prawa osoby, której dane są przetwarzane] Klientowi przysługuje prawo do żądania od Almeva Poland Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 1) kontakt e-mailowy pod adresem: zapytania@almeva.pl, 2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2.

 

7.[skarga na przetwarzanie] Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Almeva Poland Sp. z o. o. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

8.[źródło pochodzenia danych] Przetwarzane dane osobowe zostały przekazane przez klienta podczas składania zapytania, zamówienia, podpisywaniu umowy o współpracy lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych (CEDG, KRS).

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe targi w Mediolanie ( MCE ), poświęcone odnawialnym źródłom energii

oraz technice grzewczej i klimatyzacyjnej.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie organizatora https://www.mcexpocomfort.it/en/Home/

 

Wystawa odbędzie się w dniach 13-16.03.2018r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska ! ! !

11 stycznia 2018 r.  w Opolu odbyło się Międzynarodowe Seminarium zorganizowane przez Cech Kominiarzy Polskich na którym przedstawiono wyniki badań zleconych przez Cech, a nad którymi patronat objęła również Korporacja Kominiarzy Polskich. Tematem ich była: Doświadczalna ocena emisji zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania, w odniesieniu do zastosowanego systemu odprowadzającego gazy spalinowe. Badania zrealizowano przy współudziale takich firm jak: Jawar, Pipe Eksperten, Ackerman, Exodraft za pośrednictwem polskiego dystrybutora Almeva. Przedstawione wyniki wykazały, że nawet najbardziej ekologiczne urządzenie grzewcze nie jest w stanie spełnić deklarowanych norm emisji spalin, jeśli komin jest niewłaściwie dobrany lub eksploatowany, a wręcz przeciwnie – wadliwie działający system kominowy zwiększa emisję zanieczyszczeń. Jak podkreślił kierownik badań dr. Krzysztof Drożdzol: „tylko dobrze dobrany do urządzenia grzewczego i właściwie eksploatowany, czyli regularnie czyszczony, system kominowy, zapewnia deklarowaną przez producentów ilość emitowanych zanieczyszczeń”. Aktualnie wyniki badań są konsultowane w jednostkach naukowych. Jednak już dzisiaj można powiedzieć, że ustawodawca opracowując przepisy antysmogowe powinien szczególną uwagę poświęcić systemom kominowy.

 

 

Od 1 stycznia 2018 r. Almeva Poland Sp. z o. o. wdrożyła system wymiany danych EDI, który umożliwia szybką i bezpieczną wymianę danych pomiędzy systemem informatycznym Almeva, a systemami naszych dystrybutorów. System ten w znaczny sposób usprawni wymianę dokumentów handlowych (zamówień, ofert, specyfikacji, i faktur)  z naszymi klientami i zagwarantuje ciągłość dostaw.   Zwiększy również bezpieczeństwo przesyłania danych wrażliwych drogą elektroniczną. Pozwala również zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do systemu wymiany danych zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.

W dniach 5-7 października 2017r. w Opolu odbyła się V Konferencja naukowo-techniczna „BEZPIECZNE CIEPŁO”. Konferencja była poświęcona podniesieniu świadomości społecznej na temat zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwu urzytkowania urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Jak co roku, to ważne spotkanie różnych środowisk (kominiarze, środowisko akademickie, straż pożarna, producenci, projektanci  oraz wykonawcy), było forum ożywionej dyskusji nad zmianami zachodzącymi w technice grzewczej. Rozmawiano o  plusach, jak i zagrożeniach wynikających z wprowadzenia nowych technologi. Rozmawiano o potrzebie zmian przepisów techniczno-prawnych, jak i ich doprecyzowaniaw niektórych przypadkach. W imieniu Almeva Poland Mateusz Bargieł przedstawił temat regulacji prawnych w Europie odnoszących się do systemów z kanałami wewnętrznymi z tworzywa. Tegoroczna Konferencja była połączona z obchodami 60-lecia Cechu Kominiarzy w Opolu, który od lat kształci nowych kominiarzy i rozwija wiedzę swoich członków trzymając się swoich dobrych tradycji. Zarzą Almeva Poland składa na ręce Starszego Cechu najlepsze życzenia dla wszystkich jego członków. 

Pragniemy poinformować, iż w dniu 21.08.2017 r. w naszej firmie zakończyła się kontrola planowana systemów kominowych prowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Inspektorzy przeprowadzili kontrolę zgodności, udostępnianych na rynku polskim wyrobów budowlanych Almeva AG, z przepisami polskiej Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz europejskiego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/11 z dnia 9 marca 2011. W jej trakcie, ocenie zgodności z wymaganiami prawa poddane zostały wszystkie (tj. 13) systemy z tworzywa oferowane przez Almeva Poland. W wyniku czynności związanych z kontrolą Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że kontrolowany wyrób budowlany spełnia wymogi ustawy o wyrobach budowlanych.  

W dniach 25-27 maja w Toruniu odbyło się już XXI Święto Kominiarzy organizowane przez Korporację Kominiarzy Polskich. Na urzoczystości zjechali się kominiarze z całej Polski, którzy wraz ze swymi rodzinami i zaproszonymi gośćmi święcili przypadające na 4 maja wezwanie św. Floriana, który jest ich patronem. Wśród zaproszonych gości znalaźli się równierz członkowie Zarządu Almeva Poland. Urocystości rozpoczął przemarsz Kominiarzy wraz z orkiestrą do kościoła Ducha Świętego na Starym Rynku w Toruniu. Po mszy odbyły się uroczysty bankiet, który był okazją do wspólnego świtowania i wymiany wzajemnych doświadczeń.  

 

 

Strony